В офiцiйному повiдомленнi йдеться про те, що поки що ця послуга в експериментальному режимi доступна для Київської областi. А з 1 сiчня 2017-го реєстрацiя земельної дiлянки в електронному форматi запрацює по всiй країнi.
Подати документи на реєстрацiю земельної дiлянки можна в онлайн-режимi на порталi e.land.gov.ua, пише газета Експрес.
– Як вiдбуватиметься процедура реєстрацiї земельних дiлянок онлайн?
– Реєстрацiя дiлянки онлайн передбачатиме вiдправлення кадастровому реєстратору електронного обмiнного файлу з вiдомостями про дiлянку та сканованих версiй паперових документiв для попереднього розгляду, – розповiдає Андрiй Мартин, завiдувач кафедри землевпорядного проектування Нацiонального унiверситету бiоресурсiв i природокористування України. – У разi одержання схвальної оцiнки вiд реєстратора заявниковi доведеться надати ще й звичний набiр паперових документiв.
– Тодi в чому суть онлайн-реєстрацiї, якщо все одно власниковi дiлянки треба надати документи в паперовiй формi?!
– Проблема в тому, що нiякої “реєстрацiї онлайн” чинне законодавство не передбачає. Кадастровому реєстратору для реєстрацiї дiлянки згiдно iз законом у будь-якому разi мають бути поданi паперова заява та паперова версiя землевпорядної документацiї.
Документацiю iз землеустрою в принципi неможливо повнiстю перетворити на електронний документ, тому що вона мiстить багато рiзноманiтних документiв, що мають рiзне походження (дозволи, рiшення, довiдки тощо) й оформляються в паперовiй формi. Унiфiкованих та стандартизованих вимог до оформлення землевпорядної документацiї Держгеокадастр не встановив, а тому реєстратор, маючи бажання, завжди може “знайти” доволi багато пiдстав для вiдмови в реєстрацiї дiлянки, адже земельне законодавство України досить колiзiйне та надзвичайно динамiчне.
– Скiльки часу вiдведено на реєстрацiю земельної дiлянки по-новому чи на вiдмову?
– Закон не мiстить жодних приписiв щодо строку попереднього розгляду реєстратором поданих документiв, а сам по собi цей розгляд формально не має жодного юридичного значення. Лише пiсля подачi всього комплекту документiв, у тому числi паперових, згiдно iз законом вiдраховується строк 14 днiв. Протягом нього реєстратор має прийняти рiшення про реєстрацiю дiлянки або вiдмову в реєстрацiї. Звичайно, формально вiн може зареєструвати дiлянку в день подання заяви, а може чекати всi два тижнi. А заявниковi, який завжди ризикує одержати вiдмову в реєстрацiї дiлянки, загалом кажучи, все одно, як саме здiйснюватиметься подача документiв – електронно чи традицiйно. Вiн шукатиме спосiб “вирiшити питання” з реєстрацiєю дiлянки, у тому числi вдаючись до пропонування хабара, незалежно вiд способу подачi документацiї на розгляд.
– Тобто на практицi мало що змiниться?
– Без змiн у законодавствi запровадити по-справжньому електронну реєстрацiю дiлянок неможливо. Для того щоб справдi подолати волюнтаризм чиновникiв Держгеокадастру пiд час розгляду документацiї iз землеустрою, потрiбно унiфiкувати вимоги щодо її оформлення, прибрати зi складу документацiї непотрiбнi папiрцi, якi не готує безпосередньо iнженер-землевпорядник, визначити чiткi критерiї оцiнки якостi документацiї (замiсть абстрактного “вiдповiдно до законодавства”). Тодi реєстрацiя дiлянки перетвориться з бюрократичного пекла на простий та логiчний процес.
– Чи багато дiлянок реєструють?
– Щотижня 15 – 20 тисяч нових земельних дiлянок.